ఆత్మ జ్ఞానం ఉన్న వాడే పండితుడు

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు