జగత్, ఈశ్వరుడు, జీవుడు జ్ఞానానికి అన్యం కాదు

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు