అజ్ఞానం నీ స్వభావం కాదని గుర్తించు

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు