మన జ్ఞానానికి గోచరించే అఖండ జ్ఞానం సత్యం ఎలా అవుతుంది?

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు