సర్వత్రా ఉన్న నీవు శరీరం మెరకే ఉన్నానని భావించడం అజ్ఞానం

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు