అజ్ఞానాన్ని కూడా జ్ఞానం తో పట్టుకో

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు