జీవుడిలో కర్తృత్వం చేస్తుంది అహం లేక ఆత్మ?

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు