శాస్త్రం జీవుడిని కర్త అని ఎందుకు చెప్పింది?

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు