శాస్త్రం కర్తృత్వం ఎవరికి చెప్పింది?

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు