పరమాత్మ కంటే వేరుగా జీవాత్మ లేకుంటే పాప పుణ్యాలు ఎవరివి?

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు