జ్ఞానం సత్యమైతే, నిత్యమా?

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు