జీవుడు కి పాప పుణ్యాలు చేసే ప్రవృత్తి ఎలా ఏర్పడింది?

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు