మనస్సు కల్పన "జగత్తు - ఈశ్వరుడు"

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు