బుద్ధి ఉపాధిలో ఉన్న చైతన్యం మరణం తరువాత ఏమవుతుంది?

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు