విభక్తమైన జీవాత్మ ఎలా పరమాత్మ అవుతుంది?

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు