అఖండ జ్ఞానం ఇన్ని రూపాలుగా ఎందుకు కనిపిస్తుంది?

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు