ఆకాంక్ష ఉన్నంత వరకు ఏకాత్మ భావం కలగదు

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు