ద్వైతం అంతా వ్యావహారిక సత్యం

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు