ఆత్మ జ్ఞానం కలగనంతవరకు జీవుడు, జగత్, ఈశ్వరుడు " సత్యమే "

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు