ప్రపంచమంతా అబద్దం (జీవుడు, జగత్, ఈశ్వరుడు)

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు