ఏకత్వం, నానాత్వం దేనిపాటికది ఎందుకు సత్యం కాకూడదు?

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు