జీవుడు, జగత్, ఈశ్వరుడు ఆత్మకు భిన్నంగా లేవు

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు