బ్రహ్మం కన్నా శక్తి వేరుగా లేదు, శక్తి కన్నా ప్రపంచం వేరుగా లేదు.

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు