మొత్తం ప్రపంచం అంతా నామ, రూప, క్రియాత్మకం

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు