బుద్ది, శబ్దం కు మూలం "సత్"

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు