సత్ నిరవయవమా, సావయవమా?

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు