సత్ సంస్థానమే జీవుడు, జగత్, ఈశ్వరుడు

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు