ఆభాస "వస్తువు" కన్నా భిన్నముగా లేదు

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు