అనంత సృష్టిలో వస్తువు ఒక్కటే ఉన్నది

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు