చేతన అచేతన రూపాలలో ప్రతి అణువులో ఉన్నది ఒకే చైతన్యము

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు