జ్ఞాన దర్పణంలో ప్రతిబింబించిన బింబమేది

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు