అవస్థాత్రయము అంతా ఉన్నది చైతన్యమే

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు