అఖండ చైతన్యమే అనేక రూపాలలో భాసిస్తున్నది

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు