జన్మ, మరణం ఆభాస శాస్త్రీయ విశ్లేషణ

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు