పరమాత్మ వికారం ప్రపంచం

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు