ఆత్మ కార్యం కాదు

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు