జననం మరణం మనకు ఉన్నాయా, లేవా?

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు