మన జ్ఞానం జన్మకు ముందు మరణం తరువాత లేదు, జ్ఞానం ప్రమాణం ఎలా అవుతుంది?

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు