మన జ్ఞానం ప్రమాణం - కనిపిస్తున్నదంతా ప్రమేయం

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు