ప్రమాణం - ప్రమేయం వివరణ

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు