ప్రతి పదార్ధంలో ఆత్మని చూడు

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు