ఆత్మ జ్ఞానం కోసం అనాత్మ ప్రపంచ భావాలను వదిలేయ్

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు