బ్రహ్మం ఎక్కడ ఉన్నది? లక్షణాలు ఏమిటి?

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు