పరావృత్తి - ఆభిముఖ్య ( త్రిపురా రహస్యం )

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు