బ్రహ్మానుభవం ఒక్కటే పురుషార్ధం

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు