అద్వైత సిద్ధాంతం సాధన వలన కలిగే ప్రయోజనం ఏమిటి?

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు