సామాన్యాన్ని పట్టుకోవాలంటే సామాన్యం అయిపోవాలి నీ బుద్ధి

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు