నేను పరమాత్మను అనే భావం కలిగితే ప్రపంచం కనపడదా?

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు