నీ మనస్సు పరమాత్మను ఎలా గుర్తించాలి?

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు