జ్ఞానం ఎన్ని విధములు? జీవిత సమస్యను పరిష్కరించే జ్ఞానం ఏది?

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు